PREDMET: POZIV ZA IZVANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE UHKT 09 STUDENI 2020. U 22,00 SATA

Poštovani kolege

Obraćam Vam se u svojstvu predsjednika Upravnog odbora Udruge hrvatskih košarkaških trenera (dalje u tekstu: UHKT), te kao osoba ovlaštena zastupanje UHKT-a i kao član udruge.

Kao što Vam je možda poznato Rješenjem Republike Hrvatske, Grada Zagreba, Gradskog Ureda za opću upravu, KLASA: UP/I-230-02/20-002/928, URBROJ: 251-07-12-20-12 od 18. kolovoza 2020. odbijen je neosnovani zahtjev UHKT za promjenu osoba ovlaštenih za zastupanje i Statuta UHKT-a (dalje: Rješenje). Rješenje je objavljeno na internetskim stranicama UHKT-a (https://www.uhkt.hr/wp-content/uploads/2020/08/UHKT-Rjesenje-Gradskog-ureda-za-opcu-upravu-od-18-kolovoza-2020.pdf).

U Rješenju su između ostalog navedene radnje koje su dovele do neosnovanog zahtjeva za izmjenu osoba ovlaštenih za zastupanje i Statuta UHKT-a.

Zakon o udrugama (dalje: ZU), u članku 27. stavku 5., kao što Vam je poznato izričito propisuje da UHKT, kao udruga ne smije, u pravnom prometu postupati po eventualnim promjenama koje su predmet upisa u registar udruga, niti rabiti podatke o promjenama prije nego što su upisani u registar udruga.

Rješenjem je jasno navedeno da "U provedenom upravnom nesporno je utvrđeno da sjednica Skupštine održana 6. lipnja 2020. nije statutarno sazvana niti je imala potreban kvorum za pravovaljano donošenje odluka te da izmjena odnosno novi Statut udruge nije donesen na formalno pravno dopustiv način odnosno prema proceduri propisanoj važećim statuom Udruge."

Napominjem da Statut UHKT predviđa postupak za sazivanje Skupštine te je i Registar Rješenjem utvrdio da Predsjednik UHKT-a treba postupati samo prema urednim i potpunim zahtjevima za sazivanje Skupštine UHKT-a.

Ukoliko i kada stigne takav zahtjev utoliko će po istom biti i postupljeno.

Međutim, u pozivu za skupštinu s današnjim danom se netočno navodi da sam uredno obavješten o zahtjevu za sazivanje Skupštine s potpisima s potpisima članova Skupštine koji su zatražili održavanje sjednice.

G. Tesla također nije zaprimio zahtjev s potpisima članova skupštine, iako samo predsjednik udruge na temelju članka 27. stavak 4. Statuta UHKT-a može sazvati skupštinu.

Napominjem da niti ja niti G. Tesla nismo spriječeni za obavljanje dužnosti.

Ova činjenica je bitna, a budući da u skladu sa člankom 27. Statuta Predsjednik skupštine saziva skupštine, kako redovne tako i izvanredne ako je ispunjen način predviđen Statutom.

Naime, redovne sjednice održavaju se jednom godišnje, a izvanredne prema potrebi, odnosno predsjednik Skupštine sazvati će Skupštinu ako to tako zatraži Nadzorni odbor te ako njezino sazivanje zatraži natpolovična većina svih predstavnika u Skupštini.

Predsjednik Skupštine mora sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana kada mu je dostavljen uredan i obrazložen zahtjev. Ukoliko predsjednik po ovlaštenom prijedlogu ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 dana utoliko je tek tada predlagatelj ovlašten sam sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine pisanom odlukom.

Ova Odredba statuta jamči da će od primitka pisanog, urednog i obrazloženog zahtjeva teći rok od 30 dana predsjedniku Skupštine da sazove sjednicu Skupštine.

Skupština UHKT-a je 17. rujna 2016. donijela statut UHKT koji je dostavljen Naslovnom tijelu i može se preuzeti preko Registra Udruga, na internetskim stranicama Ministarstva uprave Republike Hrvatske

Članci 22.-31. Statuta reguliraju rad Skupštine UHKT-a

Naime, košarkaški treneri sudjeluju u upravljanju poslovima uduge putem predstavnika u Skupštini, a predstavnici su isklučivo članovi udruge izabrani na način utvrđen Statutom, kako je regulirano člankom 23. Statuta.

Skupština UHKT-a se sastoji od 25 predstavnika. Na način da svaka od regija-podružnica (koje su određene člankom 14. Statuta: Regije Centar, Istok, Zapad, Sjever i Jug) bira u skupštinu po pet (5) predstavnika. Svaki izabrani predstavnik daje jedan glas u Skupštini, ovo je uređeno člankom 25. Statuta

Mandat predstavnika, u skladu sa člankom 26. Statuta traje 5 godine, ali je moguć i reizbor ako je predstavnik prestao biti člankom UHKT-a ili pisanim putem svoj manadat stavio na raspolaganje.

Predsjednik Skupštine je predsjednik upravnog odbora u mandatu na pet godina, odnosno dok traje mandat Skupštine koja ga je izabrala.

Kao predsjednik Skupštine, ponavljam nikada nisam zaprimio potpisan, uredan i obrazložen zahtjev natpolovične većine svih predstavnika u Skupštini, u konkretnom slučaju to je minimalno 13 predstavnika, jer kako je već navedeno Skupština ima 25 predstavnika.

Dakle, razvidno je da nema Uvjeta za sazivanje izvanredne skupštine, ako to nije zatražilo minimalno 13 predstavnika Skupštine na pisanom, urednom i obrazloženom zahtjevu Predsjedniku Skupštine.

Minimalni sadržaj urednog i obrazloženog zahtjeva predsjedniku Skupština koje podnosi natpolovična većina predstavnika u Skupštini je da to bude:

  • pismeni zahtjev, jer je to forma u kojoj se saziva sjednica skupštine,
  • uredan zahtjev, iz kojeg će biti vidljivi potpisi ili punomoći za zastupanje minimalno 13 predstavnika Skupštine
  • obrazložen zahtjev, navođenje okolnosti radi kojih se traži sazivanje izvanredne sjednice.

Dakle, Statut je jasan tek ako se po ovlaštenim prijedlozima/predlagateljima ne sazove sjednica postoji mogućnost da to naprave ovlašteni predlagatelji.

U konkretnom slučaju nije ispunjen uvjet da je podnesen uredan i obrazložen zahtjev predsjedniku Skupštine niti su se predlagatelji Skupštine na isti uopće pozvali na možebitni zahtjev predsjedniku Skupštine da bi ostali predstavnici u Skupštini bili upoznati zašto se na ovaj način saziva izvanredna Skupština.

Dodatno se ističe čak i da je 10 predstavnika podnijelo pisani, uredan i zahtjev za održavanje sjednice Skupštine to je manje od natpolovičnog potrebnog ukupnog broja predstavnika u skupštini koji moraju predložiti održavanje skupštine (minimalno 13 je natpolovična većina od 25 predstavnika u Skupštini).

Da je tome tako odnosno da Skupština ima 25 predstavnika neovisno o nenazočnosti određnog predstavnika podružnice (regije) govori i članak 30. Statuta koji propisuje da:

"Ukoliko na pojedinoj sjednici Skupštine ne može nazočiti izabrani predstavnik podružnice (regije), voditelj regije kojoj taj predstavnik pripada može odrediti zamjenski mandat drugoj osobi koja će predstavljati i zastupati na toj sjednici skupštine, koja mora biti član Udruge koji pripada toj podružnici (regiji): koisija za verifikaciju tu osobu će zabilčježiti kao predstavnika na toj pojedinoj sjednici. Tko izabrani zamjenik ima pravo glasa na toj sjednici Skupštine."

Slijedom navedenog, raščlambom navedenog vidljivo je da je sjednica Skupštine protustatutarno sazvana odnosno da odluke donesene na njoj nemaju pravnu snagu uslijede protustaturnog sazivanja skupštine, kako je to već i Gradski ured prethodno naveo.

Napominje se da su troškovi trenera značajno smanjeni u ovom mandatu, a sve u korist djelovanja samih trenera.

Međutim, zaključno se ističe da je UHKT za sve konstruktivne prijedloge i komentare i dalje na raspolaganju, sve s iskrenom željom za ostvarenjem ciljeva UHKT-a.

S poštovanjem,
Saša Repalust