Pravilnik

Na temelju članka 35. Statuta, Upravni odbor Udruge hrvatskih košarkaških trenera (dalje: UHKT) donio je:

PRAVILNIK UDRUGE HRVATSKIH KOŠARKAŠKIH TRENERA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodni značaj koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2. Pravilnikom o statusu košarkaških trenera (dalje u tekstu: Pravilnik) Upravni odbor UHKT-a uređuje pitanja članstva u UHKT, članarina, licenciranja, obveza, stegovne odgovornosti i odnosa košarkaških klubova i košarkaških trenera.

Članak 3.
Status trenera ima:  trener u profesionalnom klubu  trener u amaterskom klubu  trener (hrvatski) u inozemnom klubu  treneri nacionalnih selekcija  trener iz inozemstva (strani državljanin) koji zaključi ugovor s hrvatskim klubom ako je evidentiran u Registru trenera RH.

II. ČLANSTVO

Članak 4. Svaki trener prilikom učlanjenja u UHKT dužan je ispuniti svoje osobne podatke na propisanom obrascu, priložiti fotografiju, dostaviti dokaze o stručnoj spremi i uplatiti upisninu u iznosu 1.000,00 kuna i članarinu za natjecateljsku sezonu.

Učlanjenjem u UHKT smatra se da je trener upoznat se sa svim pravima i obvezama trenera prema propisima UHKT te da iste prihvaća.

Briše se iz članstva trener koji ne podmiri članarinu do dvije sezone za redom i evidentira se iščlanjenje iz UHKT.

Trener kojemu iz bilo kojeg drugog razloga prestane članstvo u UHKT-u gubi status člana te time gubi i pravo na trenersku licencu do ponovnog učlanjenja u UHKT.

Nakon iščlanjenja, trener može ostvariti svoj članski status prema uvjetima iz stavka 1. ovog članka.

Članak 5. Odluku o iznosu članarine donosi Upravni odbor UHKT.

1. kategorija članarina: Treneri i pomoćni treneri seniorskih momčadi koji rade u klubovima A-1 muške i ženske lige i treneri A-2 muške hrvatske lige, NLB lige ili Eurolige dužni su za svaku natjecateljsku sezonu platiti članarinu u iznosu 700 kn. Kako bi stekli uvjet za odobrenje licence za rad, treneri iz 1. kategorije članarina obvezni su prisustvovati seminaru za tu kategoriju natjecanja.

2. kategorija članarina: Pomoćni treneri seniorskih momčadi koji rade u klubovima A-2 muške hrvatske lige, te treneri i pomoćni treneri B i C muške i ženske lige dužni su za svaku natjecateljsku sezonu platiti članarinu u iznosu 350 kn. Kako bi stekli uvjet za odobrenje licence za rad, treneri iz 2. kategorije članarina su obvezni prisustvovati seminaru za tu kategoriju natjecanja.

3. Treneri i pomoćni treneri mlađih dobnih kategorija dužni su za svaku natjecateljsku sezonu platiti članarinu u iznosu 250 kn. Kako bi stekli uvjet za odobrenje licence za rad, treneri iz 3. kategorije članarina su obvezni prisustvovati seminaru za tu kategoriju natjecanja.

Trener koji je uplatio niži iznos članarine, a naknadno je preuzeo trenerski angažman za koji je propisan viši iznos članarine dužan je doplatiti puni iznos prema novonastaloj situaciji. Uplaćene članarine se ne vraćaju, kao niti članarine koje su uplaćene u višem iznosu od propisanog.

Članak 6 Trener koji u trenutku nastanka obveze plaćanja sezonske članarine ima navršenih 60 godina života trajno je oslobođen plaćanja članarina. Ovom odredbom ne prestaju ostale obveze trenera propisane ovim Pravilnikom.

Članak 7. Rok za plaćanje članarine u propisanom iznosu je 31.10. za predstojeću (započetu, tekuću) sezonu. Nakon isteka propisanog roka uplate članarina se uvećavaju za 100 kn godišnje.

Trener ne može pristupiti seminaru niti zatražiti licencu ukoliko nema podmirenu članarinu.

III. UGOVOR IZMEĐU TRENERA I KLUBA

Članak 8.
Košarkaški trener mora biti: – poslovno sposoban, – zdravstveno sposoban za obavljanje trenerskog posla, – osoba koja nije kazneno kažnjena, – stručno kvalificirana osoba.

Stručno kvalificirana osoba je osoba: – prvostupnik s usmjerenjem košarka – VŠ košarkaški trener – košarkaški trener osposobljen putem ustanove za osposobljavanje kadra za košarkaškog trenera,

- osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu na razini sveučilišnog studija i ispunjava uvjete za učitelja/nastavnika tjelesne kulture, a košarkaški smjer je izabrao za izborni predmet, – osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu na razini sveučilišnog studija i ispunjava uvjete za učitelja/nastavnika tjelesne kulture i završio je usmjeravanje za košarkaškog trenera putem posebnih programa (tečaj), – poslove košarkaškog trenera može vršiti i osoba koja je na dan stupanja na snagu Zakona o sportu obavljala poslove trenera, a nije stručno osposobljena, zaključno sa završetkom sezone 2016./17.

Članak 9.
Poslodavac i trener zaključuju ugovor. Ugovor je u smislu ovog pravilnika ugovor zaključen između trenera i poslodavca, koji sadrži minimum ugovornih odredbi propisanih ovim Pravilnikom, bez obzira naziva li se ugovor profesionalnim ugovorom, ugovorom o radu, ugovorom o djelu, ugovorom o treniranju ili nekim drugim ugovornim oblikom.

Članak 10. Ugovor mora sadržavati sljedeće odredbe:  odredbu o početku i završetku trajanja ugovora  prava i obveze trenera, osobito u pogledu treniranja i vođenja ekipe  prava i obveze poslodavca  otkazivanje ugovora prije isteka ugovora, a naročito u pogledu isplate naknade za treniranje, odnosno povrata naknade ako je naknada primljena unaprijed  odredbu o plaći trenera u brutto iznosu, odnosno o naknadi za treniranje  odredbu o plaćanju zdravstvenog i mirovinsko-invalidskog osiguranja; odredbu o tome tko plaća doprinose (poslodavac ili trener)  odredbu o tome koji se dijelovi ugovora smatraju bitnima i čije neispunjenje ima za posljedicu raskid ugovora na štetu druge strane,  ostale odredbe sukladne Zakonom o radu.

Članak 11. Po isteku ugovora poslodavac je dužan isplatiti ugovoreni iznos naknade u iznosu predviđenom profesionalnim ugovorom. Ako poslodavac i trener raskinu ugovor sporazumno, pitanje isplate naknade za treniranje riješiti će sporazumom o raskidu ugovora, ako ranije ugovorom ta pitanja nisu regulirana.

Članak 12. U slučaju raskida ugovora na štetu poslodavca, trener ima pravo na isplatu ugovorene naknade za treniranje do kraja ugovorenog razdoblja u iznosu koji je ugovoren. U slučaju raskida ugovora na štetu trenera, poslodavac ima pravo na povrat unaprijed isplaćene naknade koja je isplaćena za treniranje do kraja ugovorenog razdoblja. Odredbe stavka 1. i 2. ovog članka ne primjenjuju se na raskid ugovora na štetu jedne ili druge strane ako su ugovorom to pitanje uredile na drugačiji način.

Članak 13. Za naplatu neisplaćenog dijela ugovorene trenerske naknade trener se može obratiti Upravnom odboru UHKT-a da donese mjeru ne izdavanja licence sljedećem treneru dok se ne ispune dogovoreni uvjeti iz ugovora. Zahtjev za zaštitu trenera dostavlja se u pisanom obliku i potrebno je priložiti dokaze (ugovor s klubom, obračun plaće, izjava o neisplaćenoj plaći).

Članak 14. Odredbe članaka 13. ovog Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na slučaj kada poslodavac od trenera potražuje povrat unaprijed plaćene naknade za treniranje, te mu se izriče mjera uskraćivanja izdavanja trenerske licence do povrata iznosa. Ukoliko trener ne vrati unaprijed isplaćeni iznos u skladu s ugovorom, klub će se obratiti redovnom sudu radi naplate svojih potraživanja, a o tome će obavijestiti Upravnom odboru UHKT. Kada je predmet predan na rješavanje sudu, treneru može biti izdana licenca za drugi klub.

Članak 15. Trener i poslodavac mogu nakon raskida ugovora zaključiti nagodbu kojom utvrđuju dinamiku i rokove za isplatu neisplaćenog dijela trenerske naknade. U slučaju ne pridržavanja dinamike i rokova iz nagodbe, trener se može obratiti Upravnom odboru UHKT-a i predložiti mjeru suspenzije licenciranom treneru kluba s kojim se vodi spor, odnosno, da se uskrati izdavanje licence treneru za kojeg je klub podnio Zahtjev za licenciranje, prema članku 13. ovog Pravilnika. Osim mjere iz članka 13., za kršenje nagodbe Klubu će se uskratiti ili poništiti licenca za trenera do okončanja spora oko rješavanja.

Članak 16. Ugovor sklopljen između poslodavca i trenera nastavlja važiti i kada klub ispadne u niži stupanj natjecanja, ako nije ugovoreno drugačije.

Garancija najniže plaće

Članak 17. Između trenera i kluba ne može biti određena manja plaća od propisanog minimuma: 1. Trener mlađih dobnih kategorija ne može biti plaćen manje od 30 kn po satu rada. 2. Trener seniorske momčadi A2 ženske lige te treneri muške i ženske momčadi seniorske B i C lige ne mogu biti plaćeni manje od 35 kn po satu rada. 3. Trener seniorske momčadi A2 muške lige ne može biti plaćen manje od 40 kn po satu rada. 4. Trener seniorske momčadi A1 muške i ženske lige ne može biti plaćen manje od 50 kn po satu rada.

U obavljene sate rada ubraja se i vrijeme provedeno u službenim putovanjima.

Ova odredba stupa na snagu nakon popisanog sporazuma s Hrvatskim košarkaškim savezom.

Članak 18. Profesionalni trener koji prima plaću iz gradskog proračuna ili proračuna mjesne samouprave, a koja je s klubom sklopila ugovor o isplati plaća trenera nema se pravo pozivati na odredbu garancije najniže plaće, jer ista ovisi o proračunu i odlukama lokalne zajednice.

IV. KATEGORIZACIJA TRENERA

Članak 19. Treneri su podijeljeni u tri kategorije, ovisno o stručnoj kvalifikaciji i trenerskom stažu.

A kategorija 1. Trener sa završenim Kineziološkim fakultetom, zvanje: profesor tjelesne i zdravstvene kulture ili diplomirani kineziolog s usmjerenjem košarka, ili zvanje trener košarke prvostupnik, 2. Osoba s najmanje 5 godina trenerskog staža.

Trener A kategorije može zatražiti licencu za bilo koj rang natjecanja i voditi nacionalne selekcije.

B kategorija 1.1. Trener sa završenim Kineziološkim fakultetom, zvanje: profesor tjelesne i zdravstvene kulture ili diplomirani kineziolog s usmjerenjem košarka, ili zvanje trener košarke prvostupnik, 1.2. osoba s manje od 5 godina trenerskog staža. (ili) 2.1. Trener koji je stručno je osposobljen putem ustanove za osposobljavanje kadra u sportu, ili zvanje trener košarke – stručni pristupnik. 2.2. Osoba s najmanje 5 godina trenerskog staža.

Trener B kategorije može može zatražiti licencu za vođenje seniorske momčadi A2, B i C muške i ženske lige te za vođenje momčadi mlađih dobnih kategorija.

C kategorija 1. Trener sa završenim programom za košarkaškog trenera putem ustanove za osposobljavanje kadra u sportu, 2. Osoba s manje od 5 godina trenerskog staža.

Trener C kategorije može zatražiti licencu za vođenje seniorske momčadi muške i ženske lige B i C lige te za vođenje momčadi mlađih dobnih kategorija.

Članak 20. Trener kojega je UHKT suspendirao, kaznio zabranom obavljanja dužnosti ili mu je prestalo članstvo u UHKT-u temeljem odredaba Statuta, ne može obavljati dužnost trenera. Na osnovi kriterija UHKT-a, nadležno tijelo Hrvatskog košarkaškog saveza dužno je o tome obavijestiti povjerenika odgovarajućeg natjecanja odmah po nastupu suspenzije, kazne ili isključenja.

V. LICENCIRANJE TRENERA

Članak 21. Za vođenje klupske ekipe potrebna je odgovarajuća trenerska licenca. Licenca se treneru izdaje za svaku natjecateljsku sezonu za obavljanje trenerske dužnosti, u jednom klubu i za određenu uzrastnu kategoriju. Trener unutar istog kluba može voditi više klupskih selekcija.

Članak 22. Da bi mogao obavljati dužnost trenera ili pomoćnog trenera na košarkaškim utakmicama u Hrvatskoj, svaki trener mora ishoditi trenersku licencu.

Trenersku licencu izdaje Hrvatski košarkaški savez po odobrenju Udruge hrvatskih košarkaških trenera, a na zahtjev kluba za svaku pojedinu ekipu unutar kluba (popunjen propisani obrazac Zahtjev za licenciranje trenera i pomoćnih trenera).

Jedan trener ne može istovremeno biti licenciran za više klubova, izuzev ako se radi o istom sastavu igrača momčadi koja se natječe u dva različita kluba i u različitim kategorijama natjecanja. Kao dokaz da se radi o istoj momčadi klub dostavlja popis igrača za oba kluba ovjeren kod Hrvatskog košarkaškog saveza. Ako u jednoj sezoni trener promijeni klub, ne može ishoditi licencu za novi klub sve dok se prethodna licenca ne poništi.

Članak 23. Za ishođenje licence za trenera bilo koje ekipe kluba potrebno je sljedeće: – biti aktivan član UHKT, – biti trener A, B ili C kategorije, ovisno o rangu natjecanja za koji se licenca traži, – prisustvovati na predavanjima obveznog godišnjeg trenerskog seminara, – podmiriti godišnju članarinu UHKT, – priložiti jednu fotografiju veličine 4 x 3 cm, – hrvatski državljanin – dostaviti ugovor s poslodavcem.

Članak 24. Trener iz inozemstva upisan u Matičnu knjigu članova UHKT-a stječe status trenera pod uvjetom da je bio izbornik neke državne reprezentacije ili da je osvojio neki od europskih klupskih trofeja. Za ostale slučajeve, odlukom Upravnog odbora UHKT-a klub može ishoditi licencu za trenera iz inozemstva uplatom 10.000 € (kunska protuvrijednost) na račun UHKT.

Članak 25. Licence je potrebno ishodovati najkasnije tjedan dana prije početka natjecanja.

Članak 26. Treneri koji participiraju u radu nacionalnih selekcija u terminima održavanja seminara kojem su obvezni prisustvovati oslobođeni su obveze sudjelovanja na predavanjima seminara pod uvjetom da su unaprijed opravdali svoj izostanak.

Članak 27. Trener koji nije prisustvovao obveznom seminaru, da bi ishodovao trenersku licencu dužan je napisati i dostaviti seminarski rad s temom po izboru i uplatiti participaciju za taj seminarski rad.

Članak 28. Iznosi participacije za seminarski rad ovise o propuštenom seminaru na koji je trener bio obvezan prisustvovati.

1. Participacija za seminarski rad trenera i pomoćnih trenera A-1 muške i ženske lige i trenera A-2 muške lige, odnosno svih trenera koji su imali obvezu prisustvovati Međunarodnom seminaru košarkaških, iznosi 6.000,00 kuna.

2. Participacija za seminarski rad pomoćnih trenera A-2 muške lige, trenera i pomoćnih trenera ženske lige, te trenera i pomoćnih trenera B i C lige, odnosno svih trenera koji su imali obvezu prisustvovati Državnom seminaru košarkaških, iznosi 3.000,00 kuna.

3. Participacija za seminarski rad trenera i pomoćnih trenera mlađih dobnih kategorija, odnosno svih trenera koji su imali obvezu prisustvovati seminaru za mlađe dobne kategorije, iznosi 1.000,00 kuna.

Na navedene iznose UHKT može odobriti popust u slučaju da su djelomično ispunjeni uvjeti, kao što je: ispunjeni uvjeti za licencu nižeg ranga, trener koji se prvi puta učlanjuje u UHKT tijekom druge polovice natjecateljske sezone i sl. Odluka o popustu se donosi nakon zaprimljenog pisanog zahtjeva u roku 5 dana od primitka.

Dopunski uvjeti za licenciranje

Članak 29. Dopunski uvjeti za licenciranje se odnose na trenere A, B ili C kategorije, a zatražili su licencu za viši rang natjecanja od ranga natjecanja za koji ima pravo zatražiti licencu .

1. Ako klub zatraži licencu za trenera B ili C kategorije za koju je predviđeno ovim Pravilnikom da može obavljati samo trener A kategorije, može ishodovati licencu nakon uplate pristojbe za licence u iznosu 5.000 HRK (pettisućakuna) i položenog ispita pred komisijom UHKT. 2. Ako klub zatraži licencu za trenera C kategorije za koju je predviđeno ovim Pravilnikom da može obavljati samo trener A kategorije, može ishodovati licencu nakon uplate pristojbe za licence u iznosu 10.000 HRK (desettisućakuna) i položenog ispita pred komisijom UHKT. 3. Ako klub zatraži licencu za trenera C kategorije za koju je predviđeno ovim Pravilnikom da može obavljati samo trener B kategorije, može ishodovati licencu nakon uplate pristojbe za licence u iznosu 4.000 HRK (četiritisućekuna) i položenog ispita pred komisijom UHKT.

Ispitna komisija se sastaje svakog prvog ponedjeljka u mjesecu, a iznimno i češće.

Članak 30. Udruga hrvatskih košarkaških trenera će odobriti popust na propisane iznose iz ovog članka, i to: – 10 % za svakih pet godina kontinuiranog trenerskog staža do najviše 30 %; – 20 % za sudjelovanje u seniorskim nacionalnim selekcijama u statusu igrača; – 30 % za trenere koji su osvajači kupa u Hrvatskoj ili inozemstvu – 30 % za pomoćne trenere koji su osvojili medalju na olimpijadi, svjetskom, europskom ili nacionalnom prvenstvu. – 50 % za trenere koji su osvojili medalju na olimpijadi, svjetskom, europskom ili nacionalnom prvenstvu. – 50% za trenere koji imaju više od 15 godina trenerskog staža evidentiranom u Registru trenera RH. Popusti se međusobno ne zbrajaju, a uz obrazac zahtjeva potrebno je priložiti materijalne dokaze kojima se potvrđuje pravo na odobrenje popusta, izuzev podataka o trenerskom stažu koji su evidentirani u Registru trenera RH.

Članak 31.
Obrazac trenerske licence sadrži: – naziv izdavatelja – ime i prezime trenera – redni broj licence – trenerska dužnost: trener ili pomoćni trener – natjecateljska sezona – naziv kluba i uzrastna kategorija ekipe – liga (natjecanje) – datum izdavanja – mjesto za fotografiju licenciranog trenera veličine 4 x 3 cm.

Članak 32. Međunarodne licence za košarkaške trenere (FIBA licence) odobrava UHKT, a izdaje ih FIBA. FIBA licence mogu zatražiti treneri A i B kategorije.

Međunarodnu licencu imaju pravo koristiti isključivo treneri nacionalnih selekcija prilikom nastupa nacionalnih selekcija na službenim natjecanjima te treneri na radu u inozemstvu.

Članak 33. Trener koji nema pravo na licencu ili je u toku natjecanja izgubio pravo na licencu, ne može u tom natjecanju biti licenciran kao službeni predstavnik kluba za vrijeme dok obavlja trenerski posao i vodi momčad na natjecanjima. Trener koji vodi momčad u svojstvu trenera, a nema trenersku licencu već licencu službenog predstavnika, biti će prijavljen Stegovnoj komisiji.

Članak 34. Trener kojega je UHKT suspendirao, kaznio zabranom obavljanja dužnosti ili mu je prestalo članstvo u UHKT temeljem odredbi iz Statuta ili ovog Pravilnika, ne može obavljati dužnost trenera. Na osnovi kriterija UHKT, nadležno tijelo Hrvatskog košarkaškog saveza dužno je o tome obavijestiti povjerenika odgovarajućeg natjecanja odmah po nastupu suspenzije, kazne ili isključenja.

VI. PRIZNANJA STRUKE

Članak 35. Svake godine se dodjeljuju priznanja za trenere godine u kategoriji trenera muške i trenera ženske momčadi. Upravni odbor predlaže najmanje dva trenera za koje procijeni da su tijekom sezone ostavili dobar dojam kroz svoj trenerski rad. Na prigodnom većem okupljanju trenera (npr. seminar) većinom glasova struke (okupljenih trenera) proglašavaju se treneri godine i uručuje im se priznanje.

Jednom godišnje dodjeljuje se priznanje za životno djelo treneru kojeg bira Upravni odbor UHKT.

VII. STEGOVNA KOMISIJA

Članak 36. Stegovna komisija utvrđuje prekršaje i određuje sankcije. Utvrđeni prekršaj može sankcionirati opomenom, novčanom kaznom, privremenom suspenzijom ili mjerom isključenja iz UHKT. Nepoznavanje odredbi iz ovog Pravilnika, Kodeksa ili Statuta UHKT nisu opravdanje za učinjeni prekršaj.

Članak 37. Svrha provođenja stegovnog postupka je jačanje odgovornosti i discipline trenera te sprječavanje vršenja prekršaja, kao i preventivno djelovanje. Kod utvrđivanja visine kazne moraju se uzeti u obzir sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti, a osobito težine učinjenog prekršaja i njegove posljedice, stupanj odgovornosti prekršitelja, njegovo držanje prije i poslije prekršaja te njegova ranija ne kažnjavanost.

Članak 38. U stegovnom postupku primjenjuju se načela pravnog sustava Republike Hrvatske, kao što su načelo zakonitosti, efikasnosti, materijalne istine, saslušavanje stranaka, pravo na obranu, ocjena dokaza, pomoć neukoj stranci, pravo ekonomičnosti, pravomoćnosti i konačnosti rješenja.

Članak 39. Svaki član Udruge i predstavnik svih tijela Udruge može prijaviti člana UHKT Stegovnoj komisiji ili biti prijavljen za utvrđivanje odgovornosti.

Članak 40. U slučaju da se utvrde razlozi za pokretanje stegovnog postupka, formira se spis koji se dostavlja Stegovnoj komisiji u što kraćem roku, a najduže u roku od 15 dana. Uz zahtjev za pokretanje stegovnog postupka članovima komisije se dostavljaju podatci o identitetu počinitelja, činjenični spis stegovnog prekršaja i dokazi o postojanju osnovane sumnje da je počinjen stegovni prekršaj.

Članak 41. Stegovni postupak se može provesti u skraćenom postupku kada su dostupne činjenice i dokazi na osnovu kojih se može nedvojbeno utvrditi činjenično stanje stvari ili u ispitnom postupku kada je za razjašnjenje nužno saslušati svjedoke.

Članak 42. Prema utvrđenim činjenicama u provedenom postupku, Stegovna komisija donosi rješenje o stvari koja je predmet postupka. Rješenje je u pisanom obliku i sadrži naziv Stegovne komisije, uvod, dispozitiv (izreku), obrazloženje, zaključak, potpis i pečat. Rješenje stegovne komisije je konačno i na njega se ne može izreći pravo žalbe. Molbu za ublažavanje kazne prekršitelj može uputiti Upravnom odboru UHKT. Strankama u postupku rješenje će se dostaviti najkasnije u roku od 30 dana po održanoj glavnoj raspravi.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43. Ovaj Pravilnik stupa na snagu 01.11.2016. godine, izuzev garancije najniže plaće opisane u čl. 17. koja stupa na snagu 01.09.2018. godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>