Statut

UDRUGA HRVATSKIH KOŠARKAŠKIH TRENERA

STATUT UDRUGE HRVATSKIH KOŠARKAŠKIH TRENERA

rujan 2016.
1 Statut Udruge hrvatskih košarkaških trenera
Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN br. 74./2014.) i članka 14. Zakona o sportu (NN br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13., 85./15. i 19./16.), Skupština Udruge hrvatskih košarkaških trenera na 1. sjednici održanoj 17. rujna 2016. u Zagrebu, donijela je

STATUT UDRUGE HRVATSKIH KOŠARKAŠKIH TRENERA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. Udruga hrvatskih košarkaških trenera (dalje u tekstu: Udruga, UHKT) je dragovoljna, interesna i sportska asocijacija košarkaških trenera u okviru Hrvatskog košarkaškog saveza u kojoj košarkaški treneri usklađuju svoje interese i doprinose utvrđivanju opće politike, boljitke, organiziranja i unaprjeđenja košarke na području Republike Hrvatske.

Udruga zastupa interese svojih članova na strukovnom, stručnom, ekonomskom i socijalnom području.

Članak 2. 1) Udruga ima svojstvo neprofitne pravne osobe i upisuje se u Registar udruga pri nadležnom uredu državne uprave. 2) Udruga djeluje na području Republike Hrvatske, sukladno hrvatskim zakonima i propisima. 3) Udruga je članica Hrvatskog košarkaškog saveza. Udruga može postati članicom drugih sportskih asocijacija kada je to u njezinom interesu.

II. NAZIV, SJEDIŠTE I IZGLED PEČATA UDRUGE

Članak 3. Naziv Udruge je: UDRUGA HRVATSKIH KOŠARKAŠKIH TRENERA. Skraćeni naziv Udruge je: UHKT. Udruga rabi i naziv na engleskom jeziku: ASSOCIATION OF CROATIAN BASKETBALL COACHES. Skraćeni naziv na engleskom jeziku je: ACBC.

Udruga ima logotip u obliku stilizirane košarkaške lopte.

Članak 4.
Sjedište Udruge je u Zagrebu. U točnoj adresi sjedišta odluku donosi Upravni odbor Udruge.

2 Statut Udruge hrvatskih košarkaških trenera
Članak 5. Udruga ima pečat okruglog oblika, promjera 30 mm na kojem piše: Udruga hrvatskih košarkaških trenera Zagreb, a u sredini akronim UHKT.

III. PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA, CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Članak 6.
Ciljevi Udruge su: – unapređivanje stručnog rada košarkaških trenera na temeljima znanstvenih i suvremenih metoda rada, – zaštita interesa članova, – stručna pomoć košarkaškim trenerima pri zaključivanju ugovora o treniranju s klubovima, – zaštita stručnog i profesionalnog statusa članova, – objektivno vrednovanje i stimuliranje stručnog rada članova, – izrada prijedloga i davanje mišljenja i inicijativa o svim pitanjima od zajedničkog interesa članova. Udruga djeluje na području sporta.

Članak 7. U ostvarivanju svojih ciljeva, Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti: – poticanje i promicanje aktivnosti hrvatskih košarkaških trenera, – stručno usavršavanje trenera, – kategorizacija košarkaških trenera, – izdavanje trenerskih iskaznica, – utvrđivanje kriterija za izdavanje licenci za rad svih kategorija košarkaških trenera koje odobrava UHKT, – članovima Udruge odobrava međunarodne trenerske licence koje izdaje FIBA, – organiziranje stručnih seminara, – izdavanje stručnih publikacija i objavljivanje stručnih radova, – provođenje drugih aktivnosti u skladu s programima Udruge.

Članak 8. U obavljanju svojih djelatnosti Udruga se rukovodi ciljevima utvrđenim ovim Statutom, Pravilnikom UHKT, ciljevima Hrvatskog košarkaškog saveza, Hrvatskog olimpijskog odbora, kao i ciljevima i načelima međunarodnih asocijacija (FIBA, WABC).

Članak 9. Osim poticanja i promicanja aktivnosti košarkaških trenera na strukovnom i stručnom planu, Udruga će se posvetiti rješavanju statusa profesionalnih trenera, o čemu će nadležnim tijelima Hrvatskog košarkaškog saveza predlagati sve relevantne stvari koje se odnose na profesionalne trenere.

Članak 10. Udruga može stručne materijale, pribor, knjige, DVD snimke seminara i sl. prodavati te sredstva od prodaje koristiti za nabavku novih materijala koje treneri koriste u svom radu te se na taj način prodaja ne smatra gospodarskom djelatnošću kojom bi se dovele u neravnopravni odnos društva koja imaju gospodarsku djelatnost registriranu za svoje poslovanje.

3 Statut Udruge hrvatskih košarkaških trenera
Članak 11.

Radi ostvarivanja svojih djelatnosti Udruga putem Upravnog odbora donosi program i planove svoga rada kojima se utvrđuje sadržaj poslova i zadaća, rokovi i nositelji izvršenja, vremensko razdoblje za koje se program, odnosno plan donosi, te sredstva za realizaciju programa, odnosno planova.

IV. ZASTUPANJE UDRUGE

Članak 12. Udrugu predstavlja i zastupa Predsjednik Upravnog odbora udruge, sukladno zakonu i ovlastima iz ovog Statuta. U slučaju odsutnosti, spriječenosti ili nekog drugog razloga ne vršenja funkcije, predsjednika zamjenjuje tajnik, a u slučaju da predsjednik ili tajnik Udruge, zbog spriječenosti nisu u mogućnosti zastupati Udrugu, za sve vrijeme dok ta okolnost traje, zamjenjuje ih administrativni tajnik.

V. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 13. 1) Članovi Udruge su osobe koje programiraju i provode sportsku pripremu i sportsku obuku (dalje u tekstu: košarkaški treneri) sukladno članku 9., 10., 59., 60. i 90. Zakona o sportu. Status košarkaškog trenera, kategorizacija trenera i ostala pitanja utvrđuju se na način kako je propisano Pravilnikom UHKT koji donosi Upravni odbor UHKT. 2) Član Udruge može biti punoljetna osoba. Iznimno, članstvo u Udruzi može ostvariti osoba koja je napunila 16 godina uz pisani pristanak roditelja. 3) Punoljetna osoba lišena poslovne i zdravstvene sposobnosti ne može biti punopravni član Udruge. 4) Član UHKT mora biti državljanin Republike Hrvatske. 5) Pridruženi član može biti strani državljanin na privremenom radu na teritorije Republike Hrvatske dok traju okolnosti pod kojima je angažiran kao trener u hrvatskom košarkaškom klubu.

Članak 14. 1) Košarkaški treneri su u okviru ove Udruge organizirani u podružnice košarkaških trenera. Podružnice nemaju svojstvo pravne osobe. Ustrojstvo i djelovanje podružnica utvrđuje se ovim Statutom. 2) Podružnice košarkaških trenera djeluju u pet regija: Centar, Istok, Zapad, Sjever i Jug. – Regija Centar obuhvaća sljedeže županije: Grad Zagreb, Zagrebačka i Sisačko-moslavačka. – Regija Istok obuhvaća sljedeće županije: Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska i Vukovarsko-srijemska županija. – Regija Zapad obuhvaća sljedeće županije: Karlovačka, Primorsko-goranska, Ličko-senjska i Istarska županija. – Regija Sjever obuhvaća sljedeće županije: Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka i Međimurska županija, Varaždinska. – Regija Jug obuhvaća sljedeće županije: Dubrovačko-neretvanska, Splitsko-dalmatinska, Šibenskokninska i Zadarska županija. 3) Pojedini članovi Udruge pripadaju onoj podružnici (regiji) u kojoj imaju prijavljeno prebivalište ili u kojoj kao košarkaški treneri djeluju.

Članak 15.
4 Statut Udruge hrvatskih košarkaških trenera

Košarkaški trener učlanjuje se u Udrugu potpisivanjem pristupnice u članstvo Udruge i plaćanjem upisnine u iznosu koji utvrđuje Upravni odbor Udruge.

Članak 16. 1) Udruga evidentira članove u Registru košarkaških trenera Republike Hrvatske kojeg u elektronskom obliku vodi administrativni tajnik Udruge u skladu s odredbama Zakona o udrugama. Registar sadrži obvezne podatke o osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva i datumu prestanka članstva u udruzi. Ovlaštena osoba zadužena za vođenje Registra dužna je čuvati knjige i zbirke isprava na način da se zaštite od zlouporabe. 2) Pravo uvida u podatke upisane u Registar ima osoba koja obrazloži postojanje svog pravnog interesa. Pisani zahtjev mora sadržavati svrhu i pravni temelj za korištenje osobnih podataka te vrstu osobnih podataka koji se traže. Zabranjeno je davanje osobnih podataka na korištenje drugim primateljima za čiju obradu, odnosno korištenje nisu ovlašteni prema odredbama članka 7. i članka 8. stavka 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka te ako je svrha za koju se osobni podaci traže na korištenje suprotna odredbi članka 6. stavka 2. i 3. istog Zakona.

Članak 17.
Član Udruge ima sljedeća prava i obveze: – birati ili biti biran u tijelima Udruge, – ostvarivati pravnu zaštitu i pravnu pomoć bez naknade iz područja djelovanja Udruge, – pravo na materijalnu pomoć iz fonda Udruge kada to odobri Upravni odbor Udruge, – korištenje stručnih materijala, publikacija i podataka Udruge radi vlastite izobrazbe, – pridržavanje Kodeksa trenera, kao i svih ostalih službenih akata, – plaćanje članarine u visini i na račun određen Pravilnikom UHKT.

Članak 18. 1) Članstvo u Udruzi započinje: učlanjenjem (ispunjavanjem pristupnice i plaćanjem upisnine) i plaćanjem godišnje članarine u visini i na način određen Pravilnikom UHKT. 2) Članstvo u udruzi prestaje: – na vlastiti zahtjev (istupanjem), – isključenjem, – gubitkom kvalifikacije košarkaškog trenera, – smrću.

Članak 19. 1) U slučaju kada član sam zatraži istupanje iz članstva, dužan je Udruzi podnijeti pisani zahtjev za istupanjem, u kojem slučaju članstvo u Udruzi prestaje s danom podnošenja takvog zahtjeva. 2) U slučaju isključenja člana, članstvo prestaje s datumom donošenja odluke o isključenju. 3) U slučaju gubitka kvalifikacije košarkaškog trenera, smatra se da je članstvo prestalo 31.08.2017. ako član do tada nije stekao stručnu kvalifikaciju za košarkaškog trenera u skladu s odredbama Zakona o sportu. 4) U slučaju smrti člana Udruge, smatra se da je članstvo prestalo s danom smrti. Sukladno navedenom u ovom stavku, u Registru članstva upisat će se datum prestanka članstva. 5) Prestankom članstva u Udruzi prestaju prava i obveze člana u odnosu na Udrugu. 6) U slučaju prestanka članstva u Udruzi unaprijed uplaćena članarina se ne vraća.

5 Statut Udruge hrvatskih košarkaških trenera

Članak 20. 1) Djelovanje suprotno interesima Udruge, povrede Statuta i djelovanja suprotno utvrđenim programima rada, propisano je Kodeksom košarkaških trenera. 2) U slučaju povrede odredbi propisanih Kodeksom košarkaških trenera, postupak provodi Stegovna komisija na način utvrđen ovim Statutom i Pravilnikom UHKT.

VI. USTROJSTVO I UPRAVLJANJE UDRUGOM

Članak 21.
Tijela Udruge su: – Skupština, – Upravni odbor, – Nadzorni odbor, – Predsjednik, – Tajnik, – Administrativni tajnik, – Stegovna komisija.

S k u p š t i n a U d r u g e

Članak 22. Skupština Udruge (dalje u tekstu: Skupština) najviše je tijelo Udruge i obavlja sljedeće poslove: – usvaja statut Udruge i njegove izmjene i dopune; – donosi druge opće akte i odluke važne za rad Udruge; – donosi i mijenja programe rada; – ovjerava mandat predstavnika u Skupštini; – osniva komisije i druga radna tijela; – bira i razrješava Predsjednika Udruge; – bira i razrješava članove Upravnog odbora Udruge; – bira i razrješava predsjednika i članove Nadzornog odbora Udruge; – odlučuje o udruživanju Udruge u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga; – usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu; – usvaja godišnje financijsko izvješće; – razmatra i odlučuje o izvješću Predsjednika Udruge i Nadzornog odbora Udruge; – odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge; – donosi odluku o statusnim promjenama; – odlučuje o svim drugim pitanjima za koje statutom Udruge nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

Članak 23. 1) Košarkaški treneri sudjeluju u upravljanju poslovima Udruge putem predstavnika u Skupštini. 2) Predstavnici u Skupštini su isključivo članovi Udruge izabrani na način utvrđen ovim Statutom. 3) Izabrani predstavnici članova imaju pravo glasa u Skupštini, te predstavljaju, zastupaju i glasaju za sve članove Udruge koji pripadaju podružnici (regiji) za koju su ti predstavnici izabrani.
6 Statut Udruge hrvatskih košarkaških trenera

Članak 24.

1) Voditelja regije bira i razrješuje dužnosti Upravni odbor UHKT. 2) Voditelj regije ima obvezu prema potrebi okupiti najmanje 10 (deset) predstavnika svoje regije koji biraju svoje predstavnike u Skupštini na način da svaki od njih predloži 5 (pet) predstavnika u Skupštini UHKT, a članovi koji prvi dobiju najveći broj glasova smatrat će se izabranim predstavnicima pojedine regije.

Članak 25. Svaka podružnica (regija) bira u Skupštinu po pet (5) predstavnika. Svaki izabrani predstavnik daje jedan glas u Skupštini

Članak 26. 1) Mandat predstavnika u Skupštini traje pet godina i moguć je reizbor predstavnika ukoliko je predstavnik prestao biti članom UHKT ili je pisanim putem svoj mandat stavio na raspolaganje. 2) Svakih pet godina konstituira se novi sastav Skupštine. Iznimno, ukoliko se na izbornoj ili redovnoj sjednici Skupštine donose (usvoje) izmjene i dopune Statuta kojim se reguliraju pitanja predstavnika u Skupštini, u sljedećoj i svakoj daljnjoj redovnoj sjednici Skupštine sudjelovati će predstavnici kojima će biti ovjereni mandati sukladno važećem Statutu u vrijeme održavanja sjednice, a trajanje mandata biti će do isteka mandata tijelima izabranim na Izbornoj skupštini.

Članak 27. 1) O pitanjima iz svoje nadležnosti Skupština odlučuje na sjednicama. Na svojoj prvoj sjednici Skupština bira predsjednika Upravnog odbora koji je i predsjednik Skupštine u mandat na 5 (pet) godina, odnosno dok traje mandat Skupštine koja ga je izabrala. 2) Redovne sjednice Skupštine održavaju se jednom godišnje, a izvanredne prema potrebi. 3) Sjednice Skupštine saziva i predsjeda im i njima upravlja predsjednik Skupštine. 4) Predsjednik Skupštine sazvat će Skupštinu i ako tako zatraži Nadzorni odbor, te ako njezino sazivanje zatraži natpolovična većina svih predstavnika u Skupštini. 5) Skupština se saziva pisanom odlukom. U odluci o sazivanju sjednice Skupštine utvrđuje se dnevni red, mjesto, dan i sat održavanja sjednice Skupštine. Predlagatelj izvanredne sjednice Skupštine dužan je sam pripremiti dnevni red i dokumente – materijale u svezi s pitanjima o kojima se raspravlja i odlučuje te svoje prijedloge odluka. 6) Predsjednik mora sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana kada mu je dostavljen uredan i obrazložen zahtjev. Ukoliko Predsjednik, po ovlaštenim prijedlozima iz ovog članka ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 30 dana, predlagatelj je ovlašten sam sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine pisanom odlukom. 7) U slučaju isteka mandata svih tijela Udruge, sjednicu Skupštine može sazvati zadnja osoba zadužena za zastupanje upisana u Registar udruga ili najmanje 25 članova koji su upisani u Registar članova prije isteka mandata.

Članak 28. 1) Skupština odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti na sjednicama. 2) Skupština može pravovaljano odlučivati kada je na sjednici nazočno više od polovine ukupnog broja predstavnika u Skupštini. 3) Član Skupštine ne može biti osoba koja nije aktivni član Udruge. 4) Skupština donosi odluke većinom glasova svih predstavnika u Skupštini koji prisustvuju sjednici.
7 Statut Udruge hrvatskih košarkaških trenera
5) Glasovanje svih predstavnika u Skupštini je u pravilu javno. 6) Tajno glasovanje provodi se kod izglasavanja povjerenja tijelima Udruge, ako postoji dva ili više kandidata za istu funkciju ili ako o prijedlogu za tajno glasovanje odluči većina predstavnika nazočnih na sjednici.

Članak 29. Predstavnici stječu prava i dužnosti predstavnika Skupštine verifikacijom mandata u Skupštini. Skupština imenuje Komisiju za verifikaciju mandata koja ima predsjednika i dva člana. Komisija se imenuje iz redova članova Skupštine. Na temelju izvješća Komisije za verifikaciju mandata, Skupština javno verificira mandate predstavnika.

Članak 30. Na početku svake redovite godišnje sjednice Skupštine, Komisija za verifikaciju mandata utvrđuje broj predstavnika Skupštine s verificiranim mandatima koji mogu donositi pravovaljane odluke te o tom izvješćuju Predsjednika. Ukoliko na pojedinoj sjednici Skupštine ne može nazočiti izabrani predstavnik podružnice (regije), voditelj regije kojoj taj predstavnik pripada može odrediti zamjenski mandat drugoj osobi koja će je predstavljati i zastupati na toj sjednici Skupštine, koja mora biti član Udruge koji pripada toj podružnici (regiji). Komisija za verifikaciju tu osobu će zabilježiti kao predstavnika na toj pojedinoj sjednici. Tako izabrani zamjenik ima pravo glasa na toj sjednici Skupštine.

Članak 31. Predsjednika i članove Upravnog odbora Udruge Skupština može opozvati ako se utvrdi da Predsjednik ili član Upravnog odbora Udruge u cjelini ne radi stručno i ažurno ili na drugi način ugrožava rad Udruge i time onemogućava izvršenje zadaća Udruge. Ukoliko se opoziva pojedini član ili cijelo tijelo, novi član ili novo tijelo bira se do isteka mandata ranije izabranog tijela.

U p r a v n i o d b o r U d r u g e

Članak 32. 1) Upravni odbor Udruge (dalje u tekstu: Upravni odbor) obavlja sljedeće poslove: – donosi odluku o raspisivanju izbora za predstavnike u Skupštini, – utvrđuje broj predstavnika koje podružnice iz članka 25. ovog Statuta biraju u Skupštinu, – utvrđuje prijedlog Statuta Udruge, – donosi Pravilnik košarkaških trenera, kao i druge opće akte Udruge koje ne donosi Skupština, – bira i razrješava dopredsjednika Upravnog odbora Udruge, – imenuje i razrješava tajnika Udruge, – utvrđuje prijedlog financijskog plana Udruge, – donosi plan i program rada Udruge na jednu godinu, – donosi odluku o sredstvima Udruge, – utvrđuje visinu godišnje trenerske članarine za članstvo u Udruzi, – donosi odluku o organiziranju trenerskih seminara i savjetovanja, – daje mišljenja vezana za rad trenera kandidata za izbornike i trenere državnih reprezentacija,
8 Statut Udruge hrvatskih košarkaških trenera
- predlaže Upravnom odboru Hrvatskog košarkaškog saveza rješenje statusa profesionalnih trenera posebnim pravilnikom, – daje stručna mišljenja Hrvatskom košarkaškom savezu o stručnim košarkaškim pitanjima, – brine o izvršavanju programa rada i provedbi odluka Skupštine, – imenuje komisije i druga radna tijela prema potrebi te im određuje zadatke, – imenuje predstavnika Udruge u Sabor Hrvatskog košarkaškog saveza, – obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge. 2) Upravni odbor daje mišljenje tijelima Hrvatskog košarkaškog saveza o: – sustavu natjecanja, – kalendaru natjecanja, – propozicijama natjecanja, – Registracijskom pravilniku, Pravilniku o statusu profesionalnih košarkaša i Pravilniku o statusu amaterskih košarkaša, – Stegovniku Hrvatskog košarkaškog saveza, – drugim pitanjima koja se odnose na trenersku struku u užem ili širem smislu.

Članak 33. Upravni odbor ima sedam (7) članova: predsjednik te šest članova iz sastava punopravnih članova Udruge, od kojih je jedan od njih dopredsjednik. Upravni odbora bira svog dopredsjednika.

Članak 34. Upravni odbor odlučuje o dodjeli priznanja i nagrada pojedinim trenerima, prema kriterijima koje sam utvrdi.

Članak 35. Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi, o čemu odlučuje predsjednik, a u njegovoj odsutnosti, spriječenosti ili ako je nastupio neki drugi razlog nevršenja funkcije, o održavanju sjednice odlučuje dopredsjednik Upravnog odbora. Upravni odbor djeluje na sjednicama. Upravni odbor može pravovaljano odlučivati većinom glasova svih članova Upravnog odbora. U rješavanju pitanja koja ne trpe odlaganje, Upravni odbor može odlučivati telefonskim, elektronskim ili drugim telekomunikacijskim putem. Zaključci Upravnog odbora donijeti izvan sjednice ovjeravaju se na prvoj sljedećoj sjednici.

Članak 36. U slučaju podnošenja ostavke, smrti ili drugih izvanrednih okolnosti odlukom većine svih članova Upravnog odbora, Upravni odbor može kooptirati do najviše 3 člana od ukupnog broja članova Upravnog odbora određenih člankom 33. stavkom 1. Statuta u Upravni odbor koje Skupština potvrđuje na prvoj sljedećoj sjednici.

Članak 37.
Za svoj rad Upravni odbor odgovoran je Skupštini.

9 Statut Udruge hrvatskih košarkaških trenera
N a d z o r n i o d b o r U d r u g e

Članak 38. Nadzor nad radom i poslovanjem Udruge obavlja Nadzorni odbor. Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana. Članovi Nadzornog odbora ne moraju biti članovi Udruge.

Članak 39. 1) U slučaju ranijeg prestanka mandata člana Nadzornog odbora, Skupština će bez odgode imenovati novog člana Nadzornog odbora. 2) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora, ukoliko su članovi Udruge, ne mogu biti izabrani kao predstavnici u Skupštini, niti već izabrani predstavnici u Skupštini mogu postati članom Nadzornog odbora. .

Članak 40.
Nadzorni odbor: – obavlja nadzor nad zakonitošću rada i poslovanja Udruge, – nadzire izvršavanje zakonskih, ugovornih i drugih obveza Udruge, – utvrđuje da li se djelatnosti Udruge obavljaju u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Udruge, – nadgleda namjensko korištenje sredstava, – predlaže mjere u svrhu sprječavanja i otklanjanja nezakonitosti u radu i poslovanju.

Članak 41. Sjednice Nadzornog odbora saziva Predsjednik Nadzornog odbora prema potrebi, a najmanje jednom godišnje. Nadzorni odbor djeluje na sjednicama. Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati većinom glasova svih članova. Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova nazočnih na sjednici.

Članak 42. O svojim nalazima Nadzorni odbor Udruge izvješćuje Upravni odbor i Skupštinu.

P r e d s j e d n i k U d r u g e

Članak 43. 1) Udruga ima Predsjednika koji je po svojoj funkciji predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora. Predsjednik Udruge mora biti član Udruge. 2) Skupština bira Predsjednika na razdoblje od pet godina. 3) U slučaju ranijeg prestanka mandata Predsjednik, Skupština je dužna bez odgode imenovati novog Predsjednika.

Članak 44.
Predsjednik: – zastupa i predstavlja Udrugu; – odgovara za zakonitost rada Udruge; – vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine,
10 Statut Udruge hrvatskih košarkaških trenera
- odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća, – podnosi Skupštini godišnje izvješće o radu Udruge, – potpisuje opće i druge akte koje donosi Skupština i Upravni odbor, – sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge; – skrbi da rad Udruge bude u skladu sa zakonom i drugim propisima, politikom razvoja košarke te zajedničkim interesima članova Udruge, – priprema, saziva i vodi sjednice Skupštine i Upravnog odbora, – obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge, a koji nisu u nadležnosti drugog tijela Udruge.

Članak 45.
1) Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini. 2) Predsjednik podnosi Skupštini godišnje izvješće o radu Udruge. Godišnje izviješće o radu Udruge podnosi se Skupštini najkasnije mjesec dana prije održavanja redovne godišnje sjednice Skupštine. 3) Ako Skupština ne prihvati izvješće predsjednika, tajnim glasovanjem odlučiti će o njegovom povjerenju.

Članak 46. U slučaju odsutnosti, spriječenosti ili nekog drugog razloga ne vršenja funkcije, predsjednika zamjenjuje tajnik, a u slučaju da predsjednik ili tajnik, zbog spriječenosti nisu u mogućnosti zastupati Udrugu, za sve vrijeme dok ta okolnost traje, zamjenjuje ih administrativni tajnik.

T a j n i k u d r u g e

Članak 47. Udruga ima tajnika kojeg imenuje Upravni odbor na vrijeme od pet godina. Tajnik mora biti član Udruge. U slučaju ranijeg prestanka mandata tajnika, Upravni odbor je bez odgode dužan imenovati drugog tajnika.

Članak 48.
Tajnik obavlja sljedeće poslove: – zastupa Udrugu na način predviđen ovim Statutom, – skrbi i odgovoran je za rad Udruge i za izvršenje obveza propisanih zakonom, drugim propisima i ugovorima, – vodi brigu o izvršenju financijskog plana Udruge, – odgovoran je za izvršenje zaključaka i odluka Skupštine i Upravnog odbora, – sudjeluje u radu Upravnog odbora i Skupštine, – dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine te izmjene i dopune Statuta nadležnom uredu koji vodi registar udruga; – obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština i Upravni odbor.

A d m i n i s t r a t i v n i t a j n i k

Članak 49. Udruga ima administrativnog tajnika s kojim Udruga ima zaključen ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

11 Statut Udruge hrvatskih košarkaških trenera
Članak 50.
1) Administrativni tajnik: – vodi evidenciju članova, – vodi administrativno poslovanje Udruge, – vodi Registar košarkaških trenera, – odobrava trenerske licence sukladno Pravilniku Udruge, – sudjeluje u radu Upravnog odbora i Skupštine bez prava glasovanja – obavlja ostale administrativne poslove koji mu budu povjereni. 2) Administrativni tajnik za obavljene poslove odgovara Upravnom odboru Udruge.

S t e g o v n a k o m i s i j a

Članak 51. Stegovna komisija Udruge (dalje u tekstu: Stegovna komisija) nezavisno je tijelo Udruge koje odlučuje o prekršajima i nepoštivanju Statuta, Pravilnika i Kodeksa kojim se utvrđuju prekršaji, odgovornosti, kazne i postupak za njihovo izricanje.

Članak 52. 1) Stegovna komisija ima tri člana, od kojih je jedan predsjednik. Članovi stegovne komisije imaju zamjenike, koji ih zamjenjuju u slučaju spriječenosti. Članovi Stegovne komisije mogu biti članovi Udruge. 2) Članove Stegovne komisije bira i razrješava Upravni odbor. Mandat članova stegovne komisije traje pet godina. U slučaju da mandat nekog člana stegovne komisije prestane prije roka, Upravni odbor dužan je bez odgode imenovati na njegovo mjesto drugu osobu.

Članak 53. 1) Stegovna komisija odlučuje na sjednicama, koje saziva predsjednik stegovne komisije. 2) Stegovna komisija donosi odluke većinom glasova svih svojih članova. 3) Protiv odluke Stegovne komisije dopuštena je žalba u roku od 8 dana, a o istoj odlučuje Upravni odbor u roku od 30 dana od podnošenja žalbe.

VII. MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

Članak 54.
Imovinu Udruge čine: – novčana sredstva, – pokretne stvari, – druga imovinska prava.

Članak 55.
1) Udruga ostvaruje svoja novčana sredstva: – uplatom upisnina i članarina; – dobrovoljnim prilozima i darovima; – obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju njezini ciljevi;
12 Statut Udruge hrvatskih košarkaških trenera
- iz drugih izvora u skladu sa zakonom. 2) Eventualnu ostvarenu dobit iz svojih aktivnosti, Udruga usmjerava u svoju imovinu. Iz te dobiti se na temelju odluke Upravnog odbora financiraju djelatnosti Udruge. 3) Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 56. Udruga može osnovati trgovačko društvo radi obavljanja gospodarskih djelatnosti.

Članak 57. 1) Za svoje obveze Udruga odgovara cjelokupnom imovinom. 2) Članovi Udruge i članovi tijela Udruge ne odgovaraju za obveze Udruge. 3) Nad udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu. 4) Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje Udruge za štetu učinjenu u Udruzi ili Udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima o odgovornosti za štetu.

Članak 58. 1) U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, nekoj drugoj ustanovi, udruzi ili zakladi koja ima iste ili slične ciljeve. Donošenje takve odluke je u nadležnosti Skupštine. 2) Ako se u slučaju prestanka postojanja Udruge iz bilo kojeg razloga ne može provesti postupak s imovinom Udruge koji je Udruga odredila svojim statutom ili odlukom Skupštine, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište Udruge.

VIII. STRUČNI, ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI

Članak 59. Obavljanje stručnih, administrativno-tehničkih i pomoćnih poslova za potrebe Udruge obavljaju osobe angažirane u Udruzi. Status, ustrojstvo, financiranje i organiziranje rada angažiranih osoba utvrđuje se posebnim aktom Upravnog odbora.

IX. JAVNOST RADA

Članak 60. Rad Udruge i njezinih tijela je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način utvrđen ovim Statutom, te: – pravodobnim izvještavanjem članica o radu Udruge i značajnim događanjima, posebnim pismenim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način, – putem sredstava javnog priopćavanja. – na službenoj internetskoj stranici Udruge – www.uhkt.hr

Članak 61. Tijelima Hrvatskog košarkaškog saveza i sredstvima javnog priopćavanja, informacije u svezi s radom i zaključcima sjednica Skupštine ili Upravnog odbora daje predsjednik Upravnog odbora.
13 Statut Udruge hrvatskih košarkaških trenera
X. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 62. 1) Član Stegovne komisije ne može biti član Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Predsjednik, Tajnik ili Administrativni tajnik Udruge. 2) Član Nadzornog odbora ne može biti član Upravnog odbora, Stegovne komisije, Predsjednik, Tajnik ili Administrativni tajnik Udruge. 3) Član Nadzornog odbora može biti član Udruge, ali ne može biti izabrani predstavnik u Skupštini. Izabrani predstavnik u Skupštini ne može postati član Nadzornog odbora. 4) Član Upravnog odbora, osim što je predstavnik u Skupštini, ne može u Udruzi obavljati nijednu drugu izvršnu funkciju. 5) Predsjednik Upravnog odbora Udruge, pored toga što je član Udruge, ne može obavljati nijednu drugu izvršnu funkciju u Udruzi. 6) Tajnik Udruge, pored toga što, sukladno ovom Statutu, može vršiti funkcije Predsjednika Upravnog odbora Udruge, ne može obavljati nijednu drugu izvršnu funkciju u Udruzi. 7) U slučaju odstupanja od stavaka 1.-6. ovoga članka, odnosno ako pojedina osoba protivno navedenim odredbama preuzme neku funkciju koju ne može obnašati, smatrat će se da preuzimanje takve funkcije nije valjano. U tom slučaju, smatrat će se da takva funkcija nije ni preuzeta. Sve odluke donesene u okviru takve funkcije smatrat će se ništetnima, a poduzete radnje bez pravnog učinka. 8) U slučaju odstupanja od stavaka 1.-6. ovoga članka, bez odgode će se poduzeti potrebne pravne radnje radi brisanja svih upisa u Registru udruga koji se, sukladno odredbama ovoga članka, smatraju ništetnima. 9) Članovi Udruge imaju pravo sami nadzirati rad Udruge. Ako član Udruge smatra da su Predsjednik, Tajnik, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Stegovna komisija ili Skupština povrijedili Statut ili drugi opći akt Udruge, ovlašten je na to upozoriti Skupštinu pisanim putem, te zahtijevti da se nepravilnosti otklone. Član Udruge to može tražiti u roku od 15 dana od dana kada je za takvu nepravilnost saznao, a najkasnije u roku od 6 mjeseci od kada je takva nepravilnost nastala. Svoje eventualne nepravilnosti Skupština će sama otkloniti, a u pogledu nepravilnosti drugih tijela Udruge ima ovlasti naložiti im njihovo otklanjanje bez odgode. Ako se takav zahtjev ne razmotri u roku od 30 dana od njegove dostave, i po njemu ne postupi, odnosno ako se u tom roku ne sazove Skupština, a nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član Udruge može podnijeti tužbu Općinskom građanskom sudu u Zagrebu radi zaštite svojih prava propisanih Statutom. 10) U slučaju spora, sukoba interesa ili nejasnoća oko ovlasti između Predsjednika, Tajnika, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Stegovne komisije, odluku donosi Skupština. Odluka Skupštine o tome je obvezujuća. Skupština će takvu odluku donijeti u roku od 30 dana od podnošenja pisanog zahtjeva. Takav zahtjev ovlaštena su podnijeti tijela u sporu ili sukobu interesa. Skupština obvezujuću odluku o tome može donijeti i po službenoj dužnosti.

XI. PRESTANAK RADA UDRUGE; IMENOVANJE I OPOZIV LIKVIDATORA UDRUGE

Članak 63.
1) Udruga prestaje s radom: – ako Skupština to odluči dvotrećinskom većinom od ukupnog broja predstavnika; – u slučaju pripajanja drugoj udruzi, spajanja s drugom udrugom i podjele udruge razdvajanjem; – ako protekne dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice Skupštine, a ona nije održana; – u slučaju donošenja pravomoćne odluke suda o ukidanju udruge; – pokretanjem stečajnog postupka; – za zahtjev člana, ako je broj članova udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo Udruge u roku od jedne godine od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijemu novih članova.
14 Statut Udruge hrvatskih košarkaških trenera
2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, alineje 1.,3., 4. i 6., provodi se postupak likvidacije udruge. Postupak likvidacije Udruge i brisanje Udruge iz registra udruga provodi se na način propisan zakonom. 3) Likvidatora Udruge bira i opoziva Upravni odbor. 4) Likvidator Udruge upisuje se u Registar udruga. Likvidator ne mora biti član Udruge. Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije Udruge i njezina brisanja iz Registra udruga. Likvidator je ovlašten i dužan poduzimati sve radnje propisane zakonom.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 64. 1) Statut donosi Skupština većinom glasova svih predstavnika u Skupštini, a na isti način se mijenja i dopunjuje. 2) Promjene i dopune ovog Statuta obavljaju se na način i po postupku njegova donošenja. 3) Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština.

Članak 65. Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na Skupštini.

P r e d s j e d n i k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>